PROGRAM KOMITETU
WROCŁAW DLA WSZYSTKICH

 

Wrocław przez ostatnie lata prężnie się rozwijał, jednak nie wszyscy z tego korzystali. Władze miasta zapomniały o codziennych potrzebach mieszkańców i mieszkanek. Dlatego w naszym programie w centrum uwagi jesteście Wy i Wasze sprawy. Komitet Wrocław dla Wszystkich chce przywrócić idei samorządności jej istotę – gdzie wszyscy, jako wspólnota samorządowa określają, jak ma wyglądać region, miasto, osiedle. Naszym celem jest Wrocław demokratyczny, który nie wyklucza nikogo – Wrocław dla Wszystkich.

 

OBYWATELE I OBYWATELKI DECYDUJĄ 

Miasto jest przestrzenią życia jego mieszkanek i mieszkańców. I to oni mają prawo wspólnie decydować o jego rozwoju. Współczesna demokracja wymaga, by decydowanie to nie odbywało się raz na 4 lata przy urnach wyborczych, lecz by było procesem ciągłym. Tylko w ten sposób obywatele i obywatelki będą rzeczywistymi gospodarzami Wrocławia. Będziemy rozwijać takie mechanizmy, które pozwolą wszystkim mieć wpływ na podejmowane decyzje. Wrocław przyszłości to Wrocław zaangażowanych mieszkanek i mieszkańców.

 • Panel obywatelski
  Narzędzie współdecydowania mieszkańców i mieszkanek o rozwiązaniach konkretnych problemów miasta. Jest to rozbudowany rodzaj konsultacji: spośród zgłoszonych chętnych do udziału mieszkańców losuje się reprezentatywną dla miasta grupę (odpowiednia ilość kobiet i mężczyzn, starszych i młodszych, z różnym wykształceniem, z różnych osiedli itp.). Uczestnicy i uczestniczki zostają zapoznani z tematem panelu i problemami do rozwiązania. Dostają materiały, spotykają się z ekspertami, dyskutują między sobą. Opracowują rekomendacje dla miasta i te, które zostaną przegłosowane przez 80% uczestniczących osób, te miasto musi wdrożyć.
 • Poprawa działania budżetu obywatelskiego 
  a) konkurs grantowy zwiększony do 3% budżetu miasta (z dzisiejszych 25 do ok. 135 mln zł) i bardziej równomiernie podzielony między rodzaje inwestycji oraz osiedla;
  b) budżet prawdziwie obywatelski: mieszkańcy współdecydują o największych wydatkach miasta na drodze konsultacji. Całość projektu budżetu inwestycyjnego ma być przedstawiany wcześniej opinii publicznej i nad jego głównymi pozycjami mogą być przeprowadzane konsultacje, patrz -> Panel obywatelski
 • Poszerzenie kompetencji rad osiedlowych
  Zwiększenie roli rad w decyzjach dotyczących osiedli (zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje osiedlowe) oraz powiązanie WBO z osiedlami i Radami Osiedli, które będą miały pulę na własne osiedla.
 • Rozszerzone konsultacje planów miejscowych z lokalną społecznością
  Tworzenie modeli, spotkania w terenie, możliwość składania uwag już po wstępnym projekcie, a przed ustawowym terminem na składanie uwag; dla większych i ważniejszych terenów organizacja warsztatów, których wytyczne będą wiążące (warsztaty charette)
 • Rozwój cyfrowych narzędzi zaangażowania społecznego
  a) głosowania i konsultacje/dyskusje online
  b) stworzenie portalu transparentnego Wrocławia – zapewnienie dokładnych informacji na temat działań władz miejskich, inwestycji i wydatków, włącznie z wynagrodzeniami, także w spółkach miejskich.

BUDŻET: WYDAJEMY MĄDRZEJ 

Ambitna polityka miejska kosztuje, lecz jest to inwestycja na którą nas stać, a przede wszystkim, która nam wszystkim się opłaca. Zacząć musimy od szanowania naszych wspólnych pieniędzy oraz naszego wspólnego majątku. Konieczna jest większa kontrola i transparentność wydatków oraz bardziej zbilansowany budżet. Naszym celem jest również zwiększenie wpływów budżetowych poprzez zachęty do płacenia podatków we Wrocławiu.

 • Budżet w układzie zadaniowym
  Budżet zadaniowy to nowoczesny sposób zarządzania finansami, który pozwala dzielić dostępne fundusze wg realnych potrzeb mieszkańców, a nie wg zapotrzebowania zgłaszanego/wywalczonego przez poszczególne departamenty. Przejście od budżetu urzędowego do zadaniowego może przynieść nawet 15% oszczędności. Planujemy wdrożenie budżetu zadaniowego równolegle do “tradycyjnego” budżetu w 2019 roku, jako pomocniczego, a w 2020 już jako budżet podstawowy.
 • Audyt wydatków
  Dokonany do 3 miesięcy po wyborach audyt sensowności wydatków na podstawie właśnie uchwalonego budżetu na rok 2019. Sprawdzenie jakie długi zostały ukryte w spółkach miejskich i jaka jest kondycja tych spółek. Koniec z finansowaniem Śląska Wrocław i stadionu – tu muszą się znaleźć strategiczni sponsorzy, tak, jak w innych miastach.
 • Inwentaryzacja majątku gminy
  Do 6 miesięcy po wyborach sprawdzenie stanu faktycznego i tego, czy cały majątek jest prawidłowo wykorzystywany.
 • Nie przejadamy majątku miasta, nie wyprzedajemy mienia na pokrycie bieżących zobowiązań
  W roku 2017 sprzedano majątek o łącznej wartości 171 mln zł, na ten rok zaplanowano sprzedaż w wysokości 148 mln. W takim tempie niedługo miasto nie będzie miało czego wyprzedawać. Dlatego dalsza sprzedaż powinna być prowadzona tylko pod warunkiem, że uzyskane z niej pieniądze będą inwestowane w mieszkania komunalne lub, żę inwestor zapewni pulę takich mieszkań w inwestycji, jaką zrealizuje na pozyskanym gruncie.
 • Pieniądze na utrzymanie a inwestycje
  Budżet inwestycyjny Wrocławia wzrósł w 2018 roku prawie dwukrotnie – do 881 mln złotych, tymczasem sztucznie zaniżane kwoty na utrzymanie to pogarszająca się już istniejąca infrastruktura i usługi. Dlatego planujemy wydawanie więcej na utrzymanie zieleni, chodników, jezdni, małej architektury, budynków publicznych np. żłobków czy przedszkoli. Może to zmiany mniej medialne, ale szybko zauważymy poprawę w swojej okolicy.
 • Zachęty do płacenia podatków w mieście
  Każdy, kto po raz pierwszy rozliczy się z podatku we Wrocławiu, otrzyma 2 miesiące darmowych przejazdów MPK intensyfikacja akcji edukacyjnych (płacę i korzystam z usług tam, gdzie żyję), wszyscy płacący w mieście podatki będą korzystać ze specjalnych zniżek w usługach miejskich – tzw bony miejskie.
 • Pokażemy budżet miasta w przystępnej formie
  Budżet Wrocławia – 4,5 mld złotych – to wspólne pieniądze nas wszystkich, aby jednak współdecydować o wydatkach i inwestycjach, musimy znać zawartość miejskiego portfela. Informowanie o budżecie nie może się ograniczać do corocznych, skomplikowanych raportów, kilku wykresów czy lakonicznych komunikatów. Dlatego stworzymy platformę internetową, w której każdy mieszkaniec i każda mieszkanka będzie mogła na bieżąco śledzić przepływy finansowe w mieście oraz wysokość zadłużenia Wrocławia. Wskażemy także działy i podmioty zaangażowane w dany projekt czy inwestycję, by ułatwić dialog i konsultacje.

 TRANSPORT BEZ BARIER

Sprawnie zorganizowany transport powinien dawać każdemu szansę na poruszanie się po mieście w sposób szybki, bezpieczny i komfortowy. Jednocześnie musi przyjazny dla środowiska. Jest to warunek zrównoważonego rozwoju miasta. Będziemy odważnie wdrażać takie rozwiązania, które zdecydowanie poprawią jakość komunikacji zbiorowej. Będziemy przy tym pamiętać o  osobach starszych, osobach z niepełnosprawnościami oraz wszystkich tych, przed którymi miasto stawia teraz zbyt dużo barier.

 • Wizja Zero – zero ofiar śmiertelnych na drogach
  Zbadanie najniebezpieczniejszych miejsc w mieście i wprowadzenie sprzyjających bezpieczeństwu zmian w organizacji ruchu; przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań, tak aby zwłaszcza piesi i rowerzyści nie byli narażeni na wypadki.
 • Zwiększenie kwot przeznaczanych na komunikację miejską
  Nakłady na transport miejski większe o minimum 100 mln zł, poziom inwestycji musi zbliżyć się do innych miast o podobnej wielkości (Kraków, Poznań, Łódź).
  Autobusy i tramwaje przyjeżdżają na pewno, na czas i łatwo do nich wsiąść: dbałość o stan infrastruktury, wygodne przystanki, zakup wyłącznie niskopodłogowych pojazdów, zwiększenie pojemności taboru, zmniejszenie liczby przesiadek.
  Przyspieszenie tramwajów i autobusów oraz zwiększenie ich punktualności, realne dostosowanie sygnalizacji świetlnej do komunikacji zbiorowej na podstawie rzetelnych badań potoków ruchu, wydzielanie torowisk, wyznaczenie buspasów na ulicach z opóźnieniami taboru, utrzymywanie torowisk w dobrym stanie, zwiększenie częstotliwości kursowania
 • Połączenia na nowe osiedla oraz uzupełnianie braków w istniejącej siatce,
  Nowe linie tramwajowe: na Pilczyce, Nowy Dwór, Psie Pole. Rozwój infrastruktury i odpowiednie planowanie, tworzenie połączeń na nowe osiedla zanim zostaną intensywnie zabudowane. 
 • Wprowadzenie 3-4 linii okólnych
  Organizacja ruchu umożliwiająca również przemieszczanie się pomiędzy osiedlami, a nie tylko na liniach centrum-peryferia
 • Ograniczenie korków
  Budowa parkingów park&ride, aby powstrzymać napływ aut spoza Wrocławia, budowa parkingów kubaturowych, aby zwolnić miejsca na chodnikach i poboczach gęsto zabudowanych osiedli.
 • Ułatwienia dla pieszych
  Szerokie i równe chodniki, ograniczenie parkowania na chodnikach, walka z nielegalnym parkowaniem, wydłużenie zielonego światła oraz skrócenie czasu oczekiwania na nie, liczniki do zielonego światła.
 • Rozwój sieci dróg rowerowych
  Bezpieczne i wygodne trasy z każdego osiedla do centrum, współpraca z gminami ościennymi w celu budowy międzygminnych dróg rowerowych.
 • Powołanie “komisji trójstronnej” złożonej z przedstawicieli kierowców, rowerzystów i pieszych
  Komisja zajmowałaby się mediacją i starała się godzić interesy poszczególnych grup.

 CZYSTA I ZIELONA PRZESTRZEŃ

Czyste, estetyczne miasto, więcej zieleni wokół nas, osiedla wyposażone we wszystkie niezbędne usługi i dobrze obsługiwane transportem publicznym to marzenie wielu wrocławian i wrocławianek. Wrocław to nie tylko wypieszczony Rynek czy też miejsca przeznaczone dla turystów. Wrocław to również zaniedbane podwórka, betonowe pustynie i blokowiska. Dlatego sprawy związane z organizacją i zagospodarowaniem przestrzeni będą dla nas jednymi z najważniejszych. Wszystko po to, by każdej i każdemu wygodnie się korzystało z Wrocławia i dobrze w nim żyło.

 • Walka ze smogiem
  Wymiana starych pieców, generujących najwięcej zanieczyszczeń – poprzez znaczące dofinansowania takich zakupów, idąc wzorem Krakowa jesteśmy w stanie wymienić w ciągu kadencji 90-100% wydając na ten cel ok. 40 mln zł rocznie.
  Połączenie jak największej ilości budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej;
  Szeroko zakrojone działania edukacyjne;
  Kontrola zarówno pieców, jak i punktów sprzedaży paliw – czy nie sprzedają one towarów zakazanych uchwałą;
  Wprowadzenie zakazu wjazdu/bądź opłaty za wjazd do centrum miasta dla samochodów niespełniających określonych norm.
 • Wrocław bliskich odległości
  Wielofunkcyjne osiedla z usługami publicznymi typu żłobki, przedszkola, szkoła, zielenią publiczną, handlem, miejscami pracy dobrze skomunikowane ze sobą i z centrum.
  Nowe osiedla z dobrze skomunikowanych transportem publicznym, szczególnie szynowym.
 • Zadbane podwórka i parki kieszonkowe
  Każdy mieszkaniec i mieszkanka musi mieć maksymalnie 500 m do zieleni od miejsca zamieszkania, realizacja parków zapisanych w MPZP.
  Rewitalizacja 60 podwórek w czasie 5-letniej kadencji.
 • Dobrze zorganizowane i dostosowane do potrzeb oczyszczanie miasta
  Kontrola nad firmami sprzątającymi – czyste chodniki i tereny zielone, często opróżniane kosze na śmieci, polewaczki jeżdżące po jezdniach w czasie susz i dużego zapylenia powietrza.
 • Usprawnienie systemu zarządzania zielenią miejską
  Dwukrotne zwiększenie wydatków na utrzymanie i inwestycje w tereny zieleni (do 50 mln zł rocznie).
  Dbanie o rozwój zieleni wysokiej: tworzenie alei, odtwarzanie drzewostanu w miejscu wycinanych, starych drzew.
 • Zachowanie cennych przyrodniczo terenów
  Wrocław nie ma żadnego rezerwatu przyrody, powinien taki powstać na polach irygacyjnych wraz z przyrodniczo-techniczną ścieżką edukacyjną.
 • Uchwała krajobrazowa
  Ograniczenie ilości i porządek z reklamami w całym mieście,
 • Parki i bulwary dające możliwość spędzania w nich wielu godzin
  wyposażenie w ławki i kosze na śmieci, place zabaw, zdroje z wodą pitną, wprowadzenie foodtrucków w ściśle określonych miejscach, wyposażenie w toalety.
 • Ulice przyjazne dla pieszych
  uspokajanie ruchu (strefy 30), ławki i drzewa, dobre oświetlenie chodników, zmniejszenie hałasu komunikacyjnego, zwiększenie liczby przejść dla pieszych na poziomie jezdni, jak najkrótsze przejścia dla pieszych
 • Bezpieczne i otwarte ogródki działkowe
  Otwarcie alejek w ogródkach, zaopatrzenie ich w oświetlenie i infrastrukturę do wypoczynku (ławki, kosze na śmieci), wyrównanie i utwardzenie nawierzchni.

MIESZKANIA, NIE FASADY

Od lat 5 Wrocław nie wybudował ani jednego mieszkania, zostawiając całą politykę mieszkaniową w rękach deweloperów. Znaleźliśmy się w sytuacji, w której zaspokojenie podstawowej potrzeby, jaką jest mieszkanie, staje się powoli luksusem dostępnym dla nielicznych. W Polsce tylko 30% rodzin stać na zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego. Obecna sytuacja dotyka zwłaszcza osoby młode, które latami odkładają pieniądze na kredyt próbując pogodzić to z wysokimi opłatami za wynajem. Zasadnym powstaje pytanie: gdzie będą mieszkały wrocławianki i wrocławianie?

Przede wszystkim musimy zadbać o nasz wspólny, już istniejący majątek. Policzmy i wyremontujmy pustostany i przeznaczmy je na mieszkania dla osób mniej majętnych. Zamiast pozbywać się zasobu komunalnego, zadbajmy o niego – postawmy na sprawne i kompleksowe remonty budynków. Sprawmy, by miasto stało się ważnym graczem na rynku nieruchomości.

 • Miasto buduje mieszkania: co najmniej 500 w ciągu 5-letniej kadencji
  Mieszkania socjalne, komunalne, TBS-y (finansowane z EBI, BGK plus wkład własny, partnerstwo publiczno-prywatne);
  W latach 2007-2017 Wrocław wybudował zaledwie 410 mieszkań komunalnych, co uplasowało go między Radomiem a Siedlcami. Niewielki Toruń wybudował ich w tym czasie 2 x więcej!
 • Mieszkania wspomagane jako rozwiązanie problemów społecznych
  Oddanie do użytku 50 mieszkań wspomaganych (z opieką dla osób starszych/niesamodzielnych) w trakcie 5-letniej kadencji.
 • Rewitalizacja kamienic – 50 rocznie (250 w trakcie kadencji)
  Nie tylko fasady, ale również wnętrza budynków, w tym termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła.
 • Lepsze zarządzanie dotychczasowym majątkiem
  Inwentaryzacja pustostanów i oddanie ich nowym najemcom do remontu lub sprzedaż w ramach przetargu i zainwestowanie uzyskanych środków np. w wykup mieszkań na rynku wtórnym w celu wcielenia ich do zasobu komunalnego, a w przypadku całych budynków – oddanie ich do remontu spółce TBS lub sprzedaż w ramach przetargu i przeznaczenie zarobionych środków na budowę nowych mieszkań komunalnych.
 • Umowy z inwestorami
  W zamian za rabat w zakupie działek od gminy, bądź w zamian za zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, oddanie części mieszkań w zasób komunalny. W ten sposób miasto powiększa swój zasób, może proponować zamiany i dostosowywać metraże do wielkości rodzin – obecnie nie ma żadnego pola manewru.
 • Zakończenie polityki wyprzedawania lokali usługowych, lokale dla lokalnych przedsiębiorczyń i przedsiębiorców
  Miasto prowadzi świadomą gospodarkę lokalami: wynajmuje je na usługi lub handel, których brakuje w okolicy; udziela rabatów za samodzielne wyremontowanie lokalu i za preferowane działalności: najemca może dostać dopłatę za remont do 30 tys. złotych, którą będzie spłacał w czynszu, bądź opłaci remont sam, w zamian dostanie rabat w czynszu do wysokości 50% kosztów remontu.

 

LEPSZA EDUKACJA, DOSTĘPNA KULTURA

Równy dostęp do kultury i edukacji to fundament każdego nowoczesnego, europejskiego miasta. Edukacja to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale też kształtowanie umiejętności społecznych. Jeśli nie będziemy aktywnie wspierać edukacji obywatelskiej, Wrocław nie stanie się prawdziwym “Miastem Spotkań”. Kultura może być zarówno przestrzenią emancypacji jak i pielęgnowania wspólnoty – osiedlowej, miejskiej i regionalnej, o ile nie jest sprowadzana do roli produktu dostępnego dla nielicznych, tuby propagandowej czy komercyjnej rozrywki. Aby tak się stało, większą rolę niż do tej pory, powinno w obszarze polityki kulturalnej i edukacyjnej grać miasto, aktywizujące mieszkańców i planujące długofalowe działania kulturalne, sprzyjające także stabilizacji pracy w kulturze i rozwijające trwałe, powszechne nawyki kulturalne ludzi w każdym wieku i całych lokalnych społeczności.

 • Edukacja antydyskryminacyjna
  Szkolenia dla nauczycieli, program warsztatów dla uczniów, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi i Młodzieżową Radą Miasta, konkursy dla szkół wzmacniające aktywność w tym obszarze. Docelowo objęcie programem antydyskryminacyjnym 100% szkół w ciągu 5 lat.
 • Świecka szkoła
  Równy dostęp do lekcji etyki i religii w każdej szkole, lekcje etyki i religii na początku lub końcu zajęć, uroczystości kościelne i rekolekcje nie odbywają się kosztem programu edukacyjnego, monitoring przypadków dyskryminacji ze względu na przekonania religijne.
 • Szkoła demokracji w praktyce
  Reaktywacja i rozwój Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego – granty do 3 tys. zł na projekt, realizowane 20 projektów, zwiększenie roli Młodzieżowej Rady Miasta, która otrzyma za zadanie przeprowadzanie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.
 • Rozwój programu “Szkoła w Mieście”
  Zwiększenie finansowania programu, stworzenie platformy z ofertą edukacyjną dla szkół.
 • Aktywne wspieranie zdrowia najmłodszych
  promowanie zdrowych nawyków żywieniowych, zdrowe posiłki w szkolnych stołówkach, rozwój opieki medycznej i stomatologicznej w szkołach.
 • Włączenie projektów kulturalnych i społecznych do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
  Wrocławianie i wrocławianki będą mogli zaproponować więc organizację festiwali, wydarzeń integrujących społeczność i inicjatywy kulturalne w ramach budżetu.
 • Wrocławski Paszport Kultury
  Będzie uprawniał do bezpłatnego wejścia na wszystkie wystawy w miejskich instytucjach kultury.
 • Wsparcie dla lokalnych twórców i twórczyń
  Obniżenie/zwolnienie z opłat za wynajem lokalu i dofinansowanie kosztów eksploatacji pracowni – w zamian pracownie będą regularnie organizowały dni otwarte i warsztaty dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek.
 • Rozszerzenie oferty stypendialnej
  Tak, aby objęła ona osoby powyżej 30 roku życia. Stworzenie ścieżki stypendialnej dla twórców i twórczyń niezwiązanych z instytucjami kultury.

 

MIASTO DLA WSZYSTKICH

Podniesienie jakości życia w mieście wymaga aktywnej polityki społecznej. Niezależnie kim jesteś i skąd pochodzisz, ważne by Wrocław był Twoim miejscem. We Wrocławiu mieszkają obywatele i obywatelki całej Unii Europejskiej, przedstawiciele i przedstawicielki innych kultur, religii i krajów z całego świata. Każda z tych osób, tak jak i wszyscy mieszkańcy i mieszkanki miasta, zasługuje na pracę za godną płacę, miejsce do zamieszkania oraz bezpieczeństwo na ulicach o każdej porze.

Miasta mają płeć. Przez lata były tworzone przede wszystkim przez oraz dla mężczyzn – w dodatku posiadających pracę, samochód i w pełni sprawnych. Odwrót od tego trendu oznacza planowanie miejskiej przestrzeni z perspektywy różnorodnych grup społecznych, trafiających w codziennym życiu na niewidoczne z pozycji władzy problemy i wyzwania.

 • Polityka senioralna
  dostępność przestrzeni miejskiej, miejskie poradnie geriatryczne, dostępność mieszkań na parterach, wymiana mieszkań na mniejsze i bardziej funkcjonalne.
 • Budowa żłobków i przedszkoli
 • Miejskie Centrum Wsparcia Obywatelskiego
  Profesjonalne, bezpłatne wsparcie mieszkanek i mieszkańców w pełnym korzystaniu z praw obywatelskich. W Centrum organizowane będą porady prawne, finansowe, pracownicze, ekologiczne i lokatorskie. Oprócz sprawnego otrzymania potrzebnych informacji mieszkańcy i mieszkanki będą mogły także liczyć na aktywne wsparcie w przejściu niezbędnych procedur – od najdrobniejszych, takich jak reklamacje czy porady prawne, do bardziej skomplikowanych, jak na przykład wniosek o dofinansowanie wymiany pieca, mobbing w miejscu pracy czy zagrożenie eksmisją.
 • Miejski program LGBT+
  Opracowanie i wdrożenie kompleksowych rozwiązań wsparcia społeczności LGBT+ w mieście. Szczegóły dostępne są tutaj.
  1. Monitoring i system interwencyjny wobec przestępstw motywowanych uprzedzeniami wobec osób LGBT+
  2. Bezpieczna szkoła i program „Latarnik”
  3. Miejski Pełnomocnik/Pełnomocniczka ds. Równego Traktowania
  4. Audyt działania Karty Różnorodności
  5. Miasto i urząd zaangażowane w widoczności społeczności LGBT+
  6. Polityka miejska LGBT+ tworzona i wdrażana we współpracy ze społecznością
 • Gabinet ginekologiczny 24h i apteki bez „klauzuli sumienia”
 • Przyjęcie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym
 • Rozdzielenie imprez miejskich i kościelnych
 • Walka z językiem nienawiści w przestrzeni publicznej
  Rozwiązywanie zgromadzeń, na których łamane jest prawo poprzez mowę nienawiści; zgłaszanie nielegalnych banerów anti-choice.
 • Równe traktowanie obywateli i obywatelek z zagranicy
  Dostęp do usług miejskich np poprzez dbanie o informacje w innych językach w miejscach publicznych.
 • Pakiet społecznej odpowiedzialności biznesu
  Umowy deweloperskie z “pulą socjalną”, procent miejsc w prywatnych żłobkach w “puli miejskiej” w zamian za ulgi w opłatach lokalnych, wprowadzenie przez prywatny biznes rozwiązań z zakresu naszych postulatów “Miasta dla wszystkich” – na podstawie zachęt finansowych (możliwe ulgi).