OBYWATELE I OBYWATELKI DECYDUJĄ 

Miasto jest przestrzenią życia jego mieszkanek i mieszkańców. I to oni mają prawo wspólnie decydować o jego rozwoju. Współczesna demokracja wymaga, by decydowanie to nie odbywało się raz na 4 lata przy urnach wyborczych, lecz by było procesem ciągłym. Tylko w ten sposób obywatele i obywatelki będą rzeczywistymi gospodarzami Wrocławia. Będziemy rozwijać takie mechanizmy, które pozwolą wszystkim mieć wpływ na podejmowane decyzje. Wrocław przyszłości to Wrocław zaangażowanych mieszkanek i mieszkańców.

 • Panel obywatelski
  Narzędzie współdecydowania mieszkańców i mieszkanek o rozwiązaniach konkretnych problemów miasta. Jest to rozbudowany rodzaj konsultacji: spośród zgłoszonych chętnych do udziału mieszkańców losuje się reprezentatywną dla miasta grupę (odpowiednia ilość kobiet i mężczyzn, starszych i młodszych, z różnym wykształceniem, z różnych osiedli itp.). Uczestnicy i uczestniczki zostają zapoznani z tematem panelu i problemami do rozwiązania. Dostają materiały, spotykają się z ekspertami, dyskutują między sobą. Opracowują rekomendacje dla miasta i te, które zostaną przegłosowane przez 80% uczestniczących osób, te miasto musi wdrożyć.
 • Poprawa działania budżetu obywatelskiego 
  a) konkurs grantowy zwiększony do 3% budżetu miasta (z dzisiejszych 25 do ok. 135 mln zł) i bardziej równomiernie podzielony między rodzaje inwestycji oraz osiedla;
  b) budżet prawdziwie obywatelski: mieszkańcy współdecydują o największych wydatkach miasta na drodze konsultacji. Całość projektu budżetu inwestycyjnego ma być przedstawiany wcześniej opinii publicznej i nad jego głównymi pozycjami mogą być przeprowadzane konsultacje, patrz -> Panel obywatelski
 • Poszerzenie kompetencji rad osiedlowych
  Zwiększenie roli rad w decyzjach dotyczących osiedli (zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje osiedlowe) oraz powiązanie WBO z osiedlami i Radami Osiedli, które będą miały pulę na własne osiedla.
 • Rozszerzone konsultacje planów miejscowych z lokalną społecznością
  Tworzenie modeli, spotkania w terenie, możliwość składania uwag już po wstępnym projekcie, a przed ustawowym terminem na składanie uwag; dla większych i ważniejszych terenów organizacja warsztatów, których wytyczne będą wiążące (warsztaty charette)
 • Rozwój cyfrowych narzędzi zaangażowania społecznego
  a) głosowania i konsultacje/dyskusje online
  b) stworzenie portalu transparentnego Wrocławia – zapewnienie dokładnych informacji na temat działań władz miejskich, inwestycji i wydatków, włącznie z wynagrodzeniami, także w spółkach miejskich.